Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

SDH Trávník

Historie
Stručná historie Sboru dobrovolných hasičů
v Trávníku


Základy sboru dobrovolných hasičů byly položeny na počátku roku 1944 v souvislosti se stále intenzivnějšími nálety spojeneckých bombardérů i pověstných "kotlářů".
 
Okresní úřad totiž obci nařídil, aby byl při místní protiletadlové obraně sestaven a na náklady obce vyzbrojen požární sbor. Dne 20.února 1944 se tak konala ustavující schůze, kdy byl zvolen první výbor: starosta Josef Klabal, první náměstek František Pišťáček, druhý náměstek František Pišťáček st., velitel Alois Trojčák, pokladník Stanislav Šebestík st., vzdělavatel František Urbanec, vedoucí samaritánů Josef Kvasnička ml., velitel František Hrabal, podvelitel František Šívara.

Činnými členy byli: Josef Kořínek, Ladislav Pišťáček, Josef Večerka, Karel Výmola, Antonín Junášek, Josef Tomaňa, Josef Odstrčil, František Slovák, Miroslav Sýkora, Bohumír Pecina, Josef Kadlčík ml., František Dvořák, Josef Kvasnička, František Zikmund ml., Vladimír Tupý, Miroslav Svoboda, František Kadlčík a František Plaček.


Zatímco členská základna byla celkem široká, výzbroj sboru byla naprosto nedostatečná, stejně jako výcvik. Není se co divit, neboť tato činnost byla nařízena okupanty, takže bylo prováděno jen nejnutnější cvičení se zapůjčenou ruční sříkačkou ze Zborovic.

Jiná situace nastala po osvobození, kdy byla jednota rozpuštěna a zároveň byl stávajícími členy založen nový sbor.
Ilustrační foto PPS 8 - Stratílek
Na jaře 1946 byla konečně zakoupena nová motorová stříkačka od firmy Stratílek z Vysokého Mýta a dále 116 m hadic C a 301 m hadic B. Zároveň byl zřízen při sboru samaritánský odbor s vedoucím Bohumilem Slovákem. Nově zakoupená stříkačka byla původně provizorně uskladněna v kůlně starosty, záhy však byla přemístěna do budovy u sokolského hřiště, která byla přestavěna na hasičskou zbrojnici.

První skutečný zásah provedli trávníčtí hasiči 29.května 1949, kdy pomáhali hasit stodolu ve Střížovicích.

V roce 1951 byla provedena reorganizace hasičských jednotek, která mj. přinesla i změnu názvu z Jednoty dobrovolných hasičů na Místní svaz čs. hasičstva v Trávníku a zároveň byly ustanoveny dvě desítky - činná a náhradní (tvořená především ženami). Hasiči v té době vykonali ročně kolem 12 cvičení, stavěli žňové hlídky a taktéž pomáhali při žňových i podzimních pracích v JZD.

V následujících letech byly pravidelně prováděny nábory nových členů, takže např. v roce 1959 bylo sestaveno jedno družstvo mladých a jedno družstvo starších hasičů, kteří cvičili každé úterý. V letech 1962 - 63 pak byla vybudována nová požární zbrojnice.

V sedmdesátých letech roste vliv hasičů na život v obci, takže kromě primární činnosti, tj. hašení požárů (např. dva zásahy v roce 1975) a námětových cvičení se hasiči výrazně podílejí i na společenském životě pořádáním plesů, červencové noci či zájezdů (např. v roce 1976 do Bratislavy, 1978 na Bouzov atd.). V roce 1975 dochází k další změně názvu, tentokrát na Svaz požární ochrany - základní organizace Trávník.

Od osmdesátých let je kladen zvýšený důraz na práci s mládeží, která se od roku 1979 účastnila okrskového kola branné hry Plamen. Mladí požárníci se zúčastňovali sběru starého železa i léčivých bylin, takže v roce 1984 nasbírali celkem 1,8 tuny železa a 4 kg léčivých bylin. Dospělí členové se pak stávali bezplatnými dárci krve.

Práce s mládeží vyústila v roce 1983 v první ročník zimního branného závodu, který s jedinou přestvávkou v roce 1991 trvá až dodnes a zúčastňuje se jej celá řada družstev i ze sousedních okresů.

http://sdhtravnik.wbs.cz/kacena/KIF_2171_nahled.jpg Tatra 805 - výjezdové vozidlo do r. 2003

V roce 1986 byla zahájena výstavba budovy Národního výboru, jejíž součástí se stala i nová zbrojnice, ve které mohla parkovat Tatra 805, která byla výjezdovým vozidlem až do roku 2003.

V roce 1987 se hasiči velkou měrou podíleli na výstavbě nové prodejny Jednota v rámci "Akce Z" a odpracovali zde 737 brigádnických hodin. V témže roce se jednotka podílela na hašení dvou požárů - v prvním případě došlo v objektu mechanizačního střediska JZD v Trávníku k samovznícení sena a slámy. Dobrovolní hasiči se dostavili v součinnosti s VPU Kroměříž a zajišťovali především přívod vody z polní vodárny JZD. Požár byl za půlhodinu lokalizován, škoda dosáhla výše 100.000 Kčs. Objekt byl naší jednotkou střežen ještě několik dnů z důvodu možného opětovného vznícení.

Druhý zásah provedla jednotka při hašení požáru stohu slámy pod oborou Hvězda u Těšnovic. Balíkový stoh zapálily děti, které si zde chodily hrát a kouřit. Stoh ze 2/3 lehl popelem a škoda byla vyčíslena na 25.000 Kčs.

Taktéž v roce 1988 zasahovala naše jednotka spolu s Těšnovicemi a VPU Kroměříž při požáru stohu, tentokrát v místech poblíž Kotojedky. Stoh se zachránit nepodařilo, jednotky však provedly opatření proti rozšíření ohně. Škoda vyčíslena na 30.000 Kčs.

Rok 1989 přinesl řadu změn, pro hasiče však ne vždy dobrých-byly zrušeny pravidelné preventivní protipožární prohlídky obytných domů a i práce s mládeží, do té doby úzce provázaná s činností pionýrských organizací na školách, na čas poněkuid upadla. Zároveň se mění název organizace na SDH Trávník a po řadě politických hesel minulých let se hasiči vracejí ke starému heslu:

"Bližnímu k ochraně, vlasti k obraně."


Náplň činnosti však zůstává stejná jako v minulých letech - provádějí se pravidelná cvičení, údržba výzbroje a výstroje, úklid cvičiště, práce s mládeží, pořádání kulturních akcí a samozřejmě účast na okrskovém příp. okresním kole soutěže v požárním sportu, účast na soutěžích o pohár starostů v požárním útoku, pořádání tradičního branného zimního závodu a v neposlední řadě hašení požárů.

V roce 1991 se na návsi uskutečnilo 1.kolo sportovní soutěže hasičských sborů v požárním útoku. Z osmi sborů začleněných do sdružení města se zúčastnily jen čtyři sbory - Kroměříž, Těšnovice, Bílany a Trávník.

V tomtéž roce byla Federálním výborem Sboru dobrovolných hasičů ČSFR oceněna práce našeho kronikáře Františka Kadlčíka 2. místem a finanční odměnou v celostátní soutěži kronikářů Svazu požární ochrany ČSFR.

V devadesátých letech se sbor účastnil jak 1. kola soutěže v požárním sportu (tzv. okrsek), kde vrcholem byl postup a desáté místo v okresním kole v roce 1996, tak i různých pohárů (Troubky u Přerova, Troubky u Zdounek,...). Tři roky dokonce na závody jezdila dvě družstva.

V roce 1996 došlo k požáru rodinného domku jednoho ze členů SDH Františka Petříka, kde naše jednotka zasahovala společně s HZS Kroměříž. Vzhledem k tomu, že půdní prostor byl silně zakouřen, byl zásah kroměřížských hasičů s použitím dýchací techniky velmi náročný. SDH Trávník měl za úkol zabránit rozšíření požáru na sousední rodinný dů, což se také podařilo. Za obětavost je třeba poděkovat především Stanislavu Šebestíkovi, Jaroslavu Kotkovi a jiným.

Ještě v létě téhož roku došlo k lokálním záplavám v Trávníku, kdy členové SDH pomáhali s odnášením cenných věcí ze sklepních a přízemních prostor domů postižených občanů.

V roce 1997 povodně dosáhly katastrofických rozměrů, což mělo za následek největší nasazení členů SDH Trávník. Hned první den, kdy voda v řece Moravě dosáhla v Kroměříži 3. povodňového stupně, zasahovala v oblasti Horních Zahrad a Erbenova nábřeží skupina ve složení:Michal Smolinka, Pavel a Petr Kuchařovi, Luděk a Evžen Petříkovi. V následujících dnech pak členové SDH pomáhali s odsunem nebezpečných materiálů v objektu mechanizačního střediska ZD v Trávníku a stěhováním věcí z přízemí a sklepů v domech v zátopové oblasti. Díky velkému nasazení a za pomoci ZP Kvasicko a.s. se podařilo postavit provizorní hráz na břehu řeky Moravy v Trávnických Zahradách a zabránit tak rozlití řeky mezi obytné domy. Řada našich členů pak byla odměněna pamětní medailí Povodně 1997.

Samozřejmou součástí náplně SDH je i požární dozor na různých kulturních akcích jako jsou plesy, zábavy či např. v roce 2001 pálení čarodějnic v Kroměříži.

Na konci 90. let se sbor potýkal nejen se zastaralou výzbrojí a výstrojí, ale i s úbytkem aktivních členů ochotných se zapojit do cvičení, příp. účasti na soutěžích v hasičském sportu, přičemž tento problém přetrvává dodnes.

Vstup do nového tisíciletí byl spojen především s novou etapou v práci s mládeží. Bylo vytvořeno smíšené družstvo ve složení: Zuzana a Klára Přecechtělovi, Kristián Dřímal, Veronika a Karolina Vávrovi, David Dvořák, Ondřej a Lukáš Korpa, Roman Navrátil a Tomáš Tůma pod vedením Milana Štefka ml. a Bronislava Dvořáka. Mladí hasiči se hned aktivně zapojili do hry Plamen a dokonce pomáhali při likvidaci požáru stohu na honu Dolová 30.listopadu 2002. Hašení se zúčastnily jednotky HZS a SDH Kroměříž, SDH Kvasice a naše jednotka, která čerpala nepřetržitě vodu z potoku Kotojedka od 14:30 hod. do 21. hodiny, a dále pak hlídala požářiště do 8 hodin následujícího dne.
Současné zásahové vozidlo A30 DVS12

Významným předělem, zvláště z hlediska materiálního vybavení, byl rok 2003. Díky dotaci Městského úřadu v Kroměříži mohlo být z velké většiny obnoveno vybavení zásahové jednotky a nakoupen materiál pro mladé hasiče. Místo dosluhující Tatry 805 jsme dostali nové repasované výjezdové vozidlo Avia DVS12. Velký dík v souvislosti s údržbou dosavadní Tatry 805 alias "KAČENY" patří Jaroslavu Kotkovi a Janu Škorvagovi, bez jejichž úsilí by tento již dnes veterán nebyl schopen provozu.S novým vozidlem také přibyla nová přenosná požární stříkačka, takže v současné době má SDH Trávník PPS o obsahu 1600ccm a rezervní PPS12 a 8. Součástí nového vybavení a vystrojení zásahové jednotky byly i tři komplety umožňující pracovat delší dobu v bezprostřední blízkosti ohně.

V roce 2004 jsme nechali repasovat PPS12 a zároveň zvýšili výkon na 1600ccm.

10.7.2004 proběhly oslavy 60 let existence sboru a v jejich rámci se uskutečnilo námětové cvičení ve spolupráci s SDH Kroměříž.

V březnu roku 2006 zasáhly náš region povodně. Jdnotka byla povolána k odčerpávání vody v prostoru Podzámecké zahrady. Tehdy se ukázalo, že PPS dodaná spolu s Avií v roce 2003 sice papírově prošla repasí, nicméně ani po náhradě řady dílů z rezervní PPS není schopna delšího chodu. Problémy pak pokračovaly i v dalších letech při soutěžích v požárním sportu a přetrvávají do dnešních dnů.
Kvůli částce přesahující 100.000 Kč nemohla být zakoupena nová stříkačka, díky dotacím se však ještě v roce 2006 zakoupilo plovoucí čerpadlo "PLOVČER" a výzbroj byla v následujících letech doplněna dalším PČ a čerpadlem kalovým.
Postupně se obměňovaly i zásahové obleky, přílby a obuv, takže v roce 2014 máme 5 zásahových kompletů.

V únoru 2008 proběhl 25. ročník Zimního branného závodu s účastí 153 závodníků.
2.7.2008 byla jednotka povolána k požáru kontejneru na odpadky v Trávnických Zahradách. Ten již byl uhašen zásahem SDH Kroměříž, naše jednotka tak setrvala na místě jako dohled nad požářištěm.
V roce 2010 naše jednotka opět zasahovala při povodních, kdy odčerpávala vodu v Domově seniorů ve Vážanech a v podniku OaK v Kotojedech.
16.2.2013 se konal jubilejní 30. ročník Zimního branného závodu, kterého se zúčastnilo 108 soutěžících. Nízký počet účastníků byl zapříčiněn jak chřipkovou epidemií, tak začátkem jarních prázdnin.

26.11.2013 došlo k zatím poslednímu nasazení jednotky, kdy vypukl požár přístaveb domu v Trávnických Zahradách. Naše jednotka dorazila na místo 20 minut po vyhlášení poplachu KOPISem, na místě se již nacházela JSDH Kroměříž a HZS Kroměříž. Přestože byl požár již z dálky viditelný, členové SDH Kroměříž jej uhasili během pár minut a naším úkolem bylo rozhrabání požářiště a odkrývání jednotlivých vrstev doutnajícího materiálu.

V souvislosti s tímto zásahem byla na konci roku zakoupena elektrocentrála a halogenové světlomety, které usnadní práci v prostoru mimo veřejné osvětlení.
 

autor článku Mgr. Evžen Petřík  

 

TOPlist